کد تبلیغات • افراد آنلاین : 1
 • بازدید امروز : 70
 • بازدید دیروز : 38
 • هفته گذشته : 108
 • ماه گذشته : 730
 • سال گذشته : 1667
 • کل بازدید : 5697
 • کل مطالب : 30463
 • نظرات : 0
تبلیغات

قوانین سایت

کد امنیتی :
نام کاربری:
رمز عبور :
برای اطلاع از آپیدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شوید تا جدیدترین مطالب به ایمیل شما ارسال شود

RSS

Powered By
jeyblog.ir
iconدسته :

تحقیق درباره هویت(pdf)

محصول * تحقیق درباره هویت(pdf)* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.


چکیده ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮﯾﺖ:   ﻫﻮﯾﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻫﻮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺌﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﺻﻔﺎت ﺟﻮﻫﺮي او ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ .ذات ، ﻫﺴﺘﯽ و وﺟﻮد ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ او   ارﯾﮑﺴﻮن ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﯾﯽ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ و ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎﺛﺒﺎت .ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و آرزوﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه اي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻓﻖ دﻫﺪ  ارﯾﮑﺴﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮد ﺷﺪن از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﯿﻤﺰ ﻣﺎرﺳﯿﺎ .ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎن دروﻧﯽ ﺧﻮدﺟﻮش و ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ، ﺑﺎورﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮد ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .وي ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻫﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ  ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه  :اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺟﻮاﻧﺎن .ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ 1- و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﯿﻨﯽ ، ﺗﻌﻬﺪات ﻻزم را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و دراﯾﺖ ﻋﻤ ...


  • تعداد بازدید : 58

  icon ارسال توسط admin | تاريخ : يکشنبه 16 مهر 1396 | icon
  آخرین مطالب